Algemene voorwaarden

Verkorte algemene voorwaarden:

1. Klanten worden verondersteld onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze sturen wij op eenvoudig verzoek en te raadplegen op www.specialad.be.

2. Alle factuurklachten zijn alleen dan geldig wanneer ze aangetekend en binnen de 8 dagen na factuurdatum ons worden toegestuurd.

3. In principe geldt de contante betaling. In het geval een betalingstermijn werd toegekend is deze maximum 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is na vergeefse ingebrekestelling de hoofdsom, een rente per jaar van 9,5% verschuldigd, evenals een bijkomend schadebeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 150,00 €. In geval van gespreide betaling wordt het integrale bedrag van rechtswege opeisbaar indien één vervaldag niet tijdig is betaald.

4. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het  gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

bvba special ad • BTW BE 0863 464 997 • RPR Gent, afdeling Dendermonde

Adres: Hannaerden 2d, 9280 Wieze (België)

IBAN BE54 0014 1894 5197 • BIC GEBABEBB